กลับสู่หน้าหลัก รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค ข้อมูล ณ วันที่ 04-10-2022

แจ้งเพื่อทราบ


โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

ทุกวัน พุธ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.
ระบบจะทำการลบข้อมูลการโอนเงินภายใน 10 วัน หลังจากเงินเข้าบัญชี

ลำดับที่ บริษัท /ร้านค้า/บุคลากร INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค วันที่จ่าย สถานที่รับเช็ค ประเภทการจ่าย
1
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5336892847 A
493,805.00
06-09-2022
เงินโอน
2
บริษัทซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จำกัด
IV22-0489
312,500.00
06-09-2022
เงินโอน
3
หจก.ศิริวัฒน์ 1445
2/04-05
61,280.00
06-09-2022
เงินโอน
4
บจก.โอลิมปัส (ประเทศไทย)
0490036458
33,600.00
06-09-2022
เงินโอน
5
บริษัท โดเมน เมดิคอล จำกัด
INV2022060003
25,000.00
06-09-2022
เงินโอน
6
บจก.ไฟท์ติ้ง กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น เซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส
FT6506049
58,500.00
06-09-2022
เงินโอน
7
หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เมดิคอล
IV65-006
130,000.00
06-09-2022
เงินโอน
8
นายศิริมงคล ศิริกุลสมบัติ (ร้านมงคลโฟโต้ก๊อปปี้)
mk0276
600.00
06-09-2022
เงินโอน
9
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336915540
28,012.60
06-09-2022
เงินโอน
10
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336897188
51,360.00
06-09-2022
เงินโอน
11
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336910983
48,150.00
06-09-2022
เงินโอน
12
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336898836
5,617.50
06-09-2022
เงินโอน
13
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336898379
70,443.45
06-09-2022
เงินโอน
14
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336943027, 5336918192
70,620.00
06-09-2022
เงินโอน
15
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336972979
12,305.00
06-09-2022
เงินโอน
16
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5336961416
23,540.00
06-09-2022
เงินโอน
17
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336946054
72,317.02
06-09-2022
เงินโอน
18
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336930102, 5336918174
30,873.78
06-09-2022
เงินโอน
19
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448496084
11,770.00
06-09-2022
เงินโอน
20
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448481463
13,934.61
06-09-2022
เงินโอน
21
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448495595
97,542.27
06-09-2022
เงินโอน
22
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448496102
4,494.00
06-09-2022
เงินโอน
23
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5336819772
470,800.00
06-09-2022
เงินโอน
24
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100344981
9,987.00
06-09-2022
เงินโอน
25
บจก.เจ เอส วิชั่น
100346495
26,750.00
06-09-2022
เงินโอน
26
บจก.เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์
650800036
300,000.00
06-09-2022
เงินโอน
27
บจก.เฟิร์มเมอร์
INV6506-0572
484,500.00
06-09-2022
เงินโอน
28
มฟล.
เงินบริจาค วันที่ 1-30 กันยายน 2564
89,508.00
06-09-2022
เงินโอน
29
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6507107
2,975.00
06-09-2022
เงินโอน
30
1169925112
9,148.50
06-09-2022
เงินโอน
31
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
131002185
7,597.00
06-09-2022
เงินโอน
32
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310017823
3,360.00
06-09-2022
เงินโอน
33
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310022709
72,225.00
06-09-2022
เงินโอน
34
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310025859
44,940.00
06-09-2022
เงินโอน
35
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310025227
30,028.48
06-09-2022
เงินโอน
36
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310069574
12,005.40
06-09-2022
เงินโอน
37
บจก.พานิช 1988
AN6501472, AN6501395
179,000.00
06-09-2022
เงินโอน
38
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6529030
18,370.00
06-09-2022
เงินโอน
39
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
IV6507034
275,780.00
06-09-2022
เงินโอน
40
หจก.เวชสิน
IV6500658
900.00
06-09-2022
เงินโอน
41
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/2203124
6,702.00
06-09-2022
เงินโอน
42
บจก.ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป
IV6506083
11,808.00
06-09-2022
เงินโอน
43
นางรัตนาวดี กาญจนา
คืนเงินค่ารักษา ด.ช. ณภัทร กาญจนา
2,560.00
06-09-2022
เงินโอน
44
นายภูมิ ชุมภูศรี
คืนเงินค่ารักษา
250.00
06-09-2022
เงินโอน
45
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.65/08409
5,160.00
06-09-2022
เงินโอน
46
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020059671
21,160.00
06-09-2022
เงินโอน
47
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
7714/1612
5,975.50
06-09-2022
เงินโอน
48
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
7714/1677
7,340.00
06-09-2022
เงินโอน
49
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
7714/1553
3,400.00
06-09-2022
เงินโอน
50
นายกิตติพงษ์ นิลคูหา
SD650600093,98, SD650700009,14,19, SD650600024,29,34,39,44,51,55,56,61,67
65,139.00
06-09-2022
เงินโอน
51
นายกิตติพงษ์
SD650600077-92
72,169.00
06-09-2022
เงินโอน
52
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/2211884
2,610.00
06-09-2022
เงินโอน
53
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111151584
5,662.44
06-09-2022
เงินโอน
54
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111155172
52,300.00
06-09-2022
เงินโอน
55
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
22072651
17,200.00
06-09-2022
เงินโอน
56
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
22072570
4,320.00
06-09-2022
เงินโอน
57
บริษัท เอส.เอ.โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด
I66500010
178,000.00
06-09-2022
เงินโอน
58
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310727402263
9,300.00
06-09-2022
เงินโอน
59
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
22IN08073460
20,150.00
06-09-2022
เงินโอน
60
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2071188
5,050.00
06-09-2022
เงินโอน
61
บริษัท เอ ที พี อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด
A65/534
32,000.00
06-09-2022
เงินโอน
62
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
822702643
2,200.00
06-09-2022
เงินโอน
63
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
8220702642
29,274.00
06-09-2022
เงินโอน
64
บจก.อินเตอร์ฟาร์มาแคร์
65202655
13,482.00
06-09-2022
เงินโอน
65
บริษัท เค เอส ซายน์ กรุ๊ป จำกัด
IV6507072
64,584.00
06-09-2022
เงินโอน
66
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
13100009851
11,770.00
06-09-2022
เงินโอน
67
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310017530
9,041.50
06-09-2022
เงินโอน
68
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310014172
48,150.00
06-09-2022
เงินโอน
69
บจก.โพส เฮลท์ แคร์
220711477
1,950.00
06-09-2022
เงินโอน
70
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
8370495060,8370489999
9,900.00
06-09-2022
เงินโอน
71
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
8370496022,8370496466
58,960.00
06-09-2022
เงินโอน
72
บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด
ML22073587
42,120.00
06-09-2022
เงินโอน
73
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6508/0068
19,800.00
06-09-2022
เงินโอน
74
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2022070262
27,192.98
06-09-2022
เงินโอน
75
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2022070261
7,832.40
06-09-2022
เงินโอน
76
บริษัท ปรฉัตร จำกัด
752/37559
4,200.00
06-09-2022
เงินโอน
77
นายอานันท์ นาระถี
00007/2565
3,650.00
06-09-2022
เงินโอน
78
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชร.จ.65/28-001112
25,540.90
06-09-2022
เงินโอน
79
บจก.เมดิทอป
1461743, 1463455
6,250.00
06-09-2022
เงินโอน
80
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
B26507012
6,826.60
06-09-2022
เงินโอน
81
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100345853
3,456.30
06-09-2022
เงินโอน
82
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C65070383
5,756.60
06-09-2022
เงินโอน
83
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
C65080058
10,700.00
06-09-2022
เงินโอน
84
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด
26771
825,000.00
06-09-2022
เงินโอน
85
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
CI/322071043
16,000.00
06-09-2022
เงินโอน
86
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336931858
6,259.50
06-09-2022
เงินโอน
87
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448496779,5448497814
14,333.72
06-09-2022
เงินโอน
88
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-42064
4,536.00
06-09-2022
เงินโอน
89
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651069016
3,570.00
06-09-2022
เงินโอน
90
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/2215097
17,610.00
06-09-2022
เงินโอน
91
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่
734969
1,350.00
06-09-2022
เงินโอน
92
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV12203457
98,000.00
06-09-2022
เงินโอน
93
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1065015619
6,420.00
06-09-2022
เงินโอน
94
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1065017065
47,882.50
06-09-2022
เงินโอน
95
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220708020
12,840.00
06-09-2022
เงินโอน
96
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-65026673
4,290.00
06-09-2022
เงินโอน
97
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-65026889
4,950.00
06-09-2022
เงินโอน
98
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
IVU-65029170
2,240.00
06-09-2022
เงินโอน
99
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
CD2022006415
5,885.00
06-09-2022
เงินโอน
100
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ID Code 643/2565
160.00
06-09-2022
เงินโอน
101
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ID Code 657/2565
340.00
06-09-2022
เงินโอน
102
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020059672
26,643.00
06-09-2022
เงินโอน
103
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020059943,3020059944
86,381.10
06-09-2022
เงินโอน
104
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.65/12482
1,270.00
06-09-2022
เงินโอน
105
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020059927,3020060023
17,886.58
06-09-2022
เงินโอน
106
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
651224/00036
530.00
06-09-2022
เงินโอน
107
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
651241/00022
530.00
06-09-2022
เงินโอน
108
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
651203/00009
1,090.00
06-09-2022
เงินโอน
109
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
651261/00013
1,790.00
06-09-2022
เงินโอน
110
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336916580
72,225.00
06-09-2022
เงินโอน
111
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337010221
1,898.18
06-09-2022
เงินโอน
112
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337018705
11,436.16
06-09-2022
เงินโอน
113
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336976550
269,640.00
06-09-2022
เงินโอน
114
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336947211
176,229.00
06-09-2022
เงินโอน
115
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337023718
1,070.00
06-09-2022
เงินโอน
116
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336975781
1,289.35
06-09-2022
เงินโอน
117
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336962523
59,866.50
06-09-2022
เงินโอน
118
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336991615
4,301.40
06-09-2022
เงินโอน
119
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336977056
6,848.00
06-09-2022
เงินโอน
120
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336986205
6,278.76
06-09-2022
เงินโอน
121
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336980344
14,059.80
13-09-2022
เงินโอน
122
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336958242
6,471.36
13-09-2022
เงินโอน
123
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336952582
78,645.00
13-09-2022
เงินโอน
124
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
53336953526
5,146.70
13-09-2022
เงินโอน
125
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336976832
22,470.00
13-09-2022
เงินโอน
126
บจก.เมดิทอป
1463137
179,000.00
13-09-2022
เงินโอน
127
บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประเทศไทย)
UG90010670
268,000.00
13-09-2022
เงินโอน
128
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
IV6508-00030
35,000.00
13-09-2022
เงินโอน
129
บจก.ไท้เส กรุ๊ป
65/07-162
28,950.00
13-09-2022
เงินโอน
130
หจก.ศิริวัฒน์ 1445
2/11-12
59,920.00
13-09-2022
เงินโอน
131
บริษัท สุพรีม ดิสทีบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
IV65/01182
204,470.00
13-09-2022
เงินโอน
132
บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์
IV65/3898
55,640.00
13-09-2022
เงินโอน
133
หจก.แสนสิริ ซัพพลาย
65042910
30,000.00
13-09-2022
เงินโอน
134
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
65-07-094
288,000.00
13-09-2022
เงินโอน
135
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310026671
19,067.40
13-09-2022
เงินโอน
136
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310115624
98,658.28
13-09-2022
เงินโอน
137
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310116721
4,387.00
13-09-2022
เงินโอน
138
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310115120
99,617.00
13-09-2022
เงินโอน
139
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310107520
16,050.00
13-09-2022
เงินโอน
140
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310114940
99,991.50
13-09-2022
เงินโอน
141
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310025718
107,856.00
13-09-2022
เงินโอน
142
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310048107
154,080.00
13-09-2022
เงินโอน
143
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310009163
188,459.10
13-09-2022
เงินโอน
144
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310089101
3,531.00
13-09-2022
เงินโอน
145
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1169832920
10,700.00
13-09-2022
เงินโอน
146
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด(มหาชน)
IV650704645
66,655.00
13-09-2022
เงินโอน
147
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6507/12475
18,000.00
13-09-2022
เงินโอน
148
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6507/12551
2,550.00
13-09-2022
เงินโอน
149
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-47411
2,100.00
13-09-2022
เงินโอน
150
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22/49473
6,000.00
13-09-2022
เงินโอน
151
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-47434,SI22-46050
4,170.00
13-09-2022
เงินโอน
152
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-49605
73,200.00
13-09-2022
เงินโอน
153
บริษัท มาสุ จำกัด
216197
2,400.00
13-09-2022
เงินโอน
154
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9120129166
85,600.00
13-09-2022
เงินโอน
155
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111156958
3,145.80
13-09-2022
เงินโอน
156
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220800340
21,132.50
13-09-2022
เงินโอน
157
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220803221
73,830.00
13-09-2022
เงินโอน
158
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
8220702128
4,000.00
13-09-2022
เงินโอน
159
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336656227
4,815.00
13-09-2022
เงินโอน
160
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5336836839
62,648.50
13-09-2022
เงินโอน
161
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
533694920
28,890.00
13-09-2022
เงินโอน
162
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5336853072A
199,022.40
13-09-2022
เงินโอน
163
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448501358
3,349.10
13-09-2022
เงินโอน
164
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448499685
28,301.50
13-09-2022
เงินโอน
165
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448505828
8,988.00
13-09-2022
เงินโอน
166
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448501856
1,070.00
13-09-2022
เงินโอน
167
บริษัท ดีทแฮล์มเคเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448475032
126,000.00
13-09-2022
เงินโอน
168
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310107705
41,623.00
13-09-2022
เงินโอน
169
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310112593
12,069.60
13-09-2022
เงินโอน
170
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310108601
5,740.00
13-09-2022
เงินโอน
171
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310115998
2,125.00
13-09-2022
เงินโอน
172
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310124454
48,150.00
13-09-2022
เงินโอน
173
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310108657
18,287.37
13-09-2022
เงินโอน
174
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337003706
144,450.00
13-09-2022
เงินโอน
175
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336956901
90,367.92
13-09-2022
เงินโอน
176
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336994619
20,544.00
13-09-2022
เงินโอน
177
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5336851614
10,800.00
13-09-2022
เงินโอน
178
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448506725
17,869.00
13-09-2022
เงินโอน
179
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050058685
166,000.00
13-09-2022
เงินโอน
180
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050058686
500,000.00
13-09-2022
เงินโอน
181
บจก.เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย)
2010105745
6,000.00
13-09-2022
เงินโอน
182
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด
2022-T086
156,000.00
13-09-2022
เงินโอน
183
บจก.ไอเมด ลาบอราทอรี่
IV-122020316, IV-122070671
14,050.00
13-09-2022
เงินโอน
184
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020059926
1,284.00
13-09-2022
เงินโอน
185
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020060207, 3020059925
32,960.00
13-09-2022
เงินโอน
186
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
013042/190765
1,200.00
13-09-2022
เงินโอน
187
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
013056/190765
1,200.00
13-09-2022
เงินโอน
188
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
7714/1800
4,450.00
13-09-2022
เงินโอน
189
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6508059
60,000.00
13-09-2022
เงินโอน
190
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6508060
4,375.00
13-09-2022
เงินโอน
191
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651083883
23,630.00
13-09-2022
เงินโอน
192
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
IV6508011
10,950.89
13-09-2022
เงินโอน
193
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV2205164
92,050.00
13-09-2022
เงินโอน
194
บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จำกัด
31i22020586, 31i22020589
3,055.00
13-09-2022
เงินโอน
195
บจก.โซวิค
134304
22,000.00
13-09-2022
เงินโอน
196
บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
654936
6,216.00
13-09-2022
เงินโอน
197
หจก เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย
IV6508004
36,322.50
13-09-2022
เงินโอน
198
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
60096
52,000.00
13-09-2022
เงินโอน
199
บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด
INV65-0362
24,000.00
13-09-2022
เงินโอน
200
หจก.เม็งรายเมคิคัลแล็บ
IV6507006
757,212.64
13-09-2022
เงินโอน
201
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สินค้ารายบุคคล)
253,931.00
13-09-2022
เงินโอน
202
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สินค้ารายบุคคล)
223,500.00
13-09-2022
เงินโอน
203
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
7714/1859
8,122.50
13-09-2022
เงินโอน
204
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100347647
18,547.50
20-09-2022
เงินโอน
205
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100347638
5,845.00
20-09-2022
เงินโอน
206
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050039072, 6050033767, 6050411437, 6050048571, 6050056679
764,364.00
20-09-2022
เงินโอน
207
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050055489
15,000.00
20-09-2022
เงินโอน
208
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมด เอ็กซ์ พลัส
2565-440
78,000.00
20-09-2022
เงินโอน
209
นางสาววิมลพรรณ เรือนแก้ว
39/1941
560.00
20-09-2022
เงินโอน
210
นางสาววิมลพรรณ เรือนแก้ว
36/1766
780.00
20-09-2022
เงินโอน
211
บริษัท เมดิทอป จำกัด
1449268
1,000.00
20-09-2022
เงินโอน
212
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
20865/0003
40,600.00
20-09-2022
เงินโอน
213
บริษัท ลินเด้ จำกัด
02630442
90,288.72
20-09-2022
เงินโอน
214
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (2019)
15/0734
75,000.00
20-09-2022
เงินโอน
215
บริษัท สุพรีม ดิสทีบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
IV65/01336
204,470.00
20-09-2022
เงินโอน
216
บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด
22-131-2013, 2014
65,495.00
20-09-2022
เงินโอน
217
บริษัท เอลิสต์ ทีม จำกัด
IV006506050
438,000.00
20-09-2022
เงินโอน
218
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1169935492
41,730.00
20-09-2022
เงินโอน
219
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337067778
28,012.60
20-09-2022
เงินโอน
220
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337015574
5,410.99
20-09-2022
เงินโอน
221
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337011746
1,108.52
20-09-2022
เงินโอน
222
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337049497
4,904.88
20-09-2022
เงินโอน
223
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337052305
102,163.60
20-09-2022
เงินโอน
224
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5336936559 A
6,955.00
20-09-2022
เงินโอน
225
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448505861
1,883.20
20-09-2022
เงินโอน
226
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
INV6508009
475,242.51
20-09-2022
เงินโอน
227
บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด
R66500164
11,649.42
20-09-2022
เงินโอน
228
บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด
R66500177
41,500.00
20-09-2022
เงินโอน
229
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310727402910
3,240.00
20-09-2022
เงินโอน
230
หจก.จิมมี่ ซัพพลาย
IV2022-647
890.00
20-09-2022
เงินโอน
231
บริษัท เอ ที พี อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด
A65/637
32,000.00
20-09-2022
เงินโอน
232
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
65355426
4,600.00
20-09-2022
เงินโอน
233
หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย
IV6508005
257,302.50
20-09-2022
เงินโอน
234
หจก.เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย
IV6508003
121,800.00
20-09-2022
เงินโอน
235
บจก.ปรฉัตร
752/37562, 63, 64
4,380.00
20-09-2022
เงินโอน
236
นายกิตติพงษ์
งวดที่4 (16-31 ก.ค.65)
71,207.00
20-09-2022
เงินโอน
237
นายสมฤทธิ์ คำมา
SQH2406/100
18,725.00
20-09-2022
เงินโอน
238
นายพรชัย วงค์ชัย
7,913.00
20-09-2022
เงินโอน
239
นางพัชมณ เขื่อนเพชร
คืนเงินผู้ป่วย นางสุณีย์ เขื่อนเพชร
349.00
20-09-2022
เงินโอน
240
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1/5/019/2565
63,129.00
20-09-2022
เงินโอน
241
บริษัท เมดิทอป จำกัด
1449267
39,000.00
20-09-2022
เงินโอน
242
บจก.เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย
IV0019359
345,404.56
20-09-2022
เงินโอน
243
บจก.เอเซีย แอมโร อินดัสตรี้
IV6508001
98,552.00
20-09-2022
เงินโอน
244
หจก.เบญจา เซอร์วิสแอนด์คอนสตรัคชั่น
BL65080015
48,000.00
20-09-2022
เงินโอน
245
นส.วิมลพรรณ เรือนแก้ว
36/1771
9,000.00
20-09-2022
เงินโอน
246
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1310146798
3,200.00
20-09-2022
เงินโอน
247
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310096113,1310122968
1,728.05
20-09-2022
เงินโอน
248
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310062183
219,157.40
20-09-2022
เงินโอน
249
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310125355
30,409.40
20-09-2022
เงินโอน
250
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310145348
58,850.00
20-09-2022
เงินโอน
251
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337066843
468,488.80
20-09-2022
เงินโอน
252
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337041606
3,094.44
20-09-2022
เงินโอน
253
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2080082
4,139.00
20-09-2022
เงินโอน
254
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด
IV6502-0306, IV6506-1211
22,500.00
20-09-2022
เงินโอน
255
บจก.แกรนด์เลเยอร์ พลาสติก
IV6508006
26,750.00
20-09-2022
เงินโอน
256
บริษัท อิสเมด จำกัด
TH-TI220582
1,050,000.00
28-09-2022
เช็ค
257
นางยุพิณ ทิณรัตน์
คืนเงินผู้ป่วย
1,396.00
20-09-2022
เงินโอน
258
นางสาวรองรัตน์ ฝักเจริญผล
คืนเงินผู้ป่วย
250.00
20-09-2022
เงินโอน
259
สิรินาถ ไชยงำเมือง
คืนเงินผู้ป่วย
7,764.00
20-09-2022
เงินโอน
260
นางสาวอนงค์ ศักดิ์ธัชชัยกุล
คืนเงินผู้ป่วย
5,118.96
20-09-2022
เงินโอน
261
บจก.เอส.เค.เครื่องเขียน
IV256508/00131, IV256508/00059
14,437.50
20-09-2022
เงินโอน
262
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
INV427-08-65, INV428-08-65
574,000.00
20-09-2022
เงินโอน
263
หจก.เอสบี เอ็นโปร ทูลลิ่ง ซัพพลาย
INV2208023
99,535.00
20-09-2022
เงินโอน
264
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100347949
14,980.50
27-09-2022
เงินโอน
265
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050055490
5,250.00
27-09-2022
เงินโอน
266
หจก.วิรัช อ๊อกซิเจน
BNTS65080004
94,870.00
27-09-2022
เงินโอน
267
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
3-2200409
2,325.00
27-09-2022
เงินโอน
268
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
B56508018
3,531.00
27-09-2022
เงินโอน
269
บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด
22-131-2012
28,315.00
27-09-2022
เงินโอน
270
เอกนรินทร์ โปรเจ็ค
ลว. 10/5/65
27,000.00
27-09-2022
เงินโอน
271
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337084221
16,050.00
20-09-2022
เงินโอน
272
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337084002
3,094.44
20-09-2022
เงินโอน
273
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337083936
4,066.00
20-09-2022
เงินโอน
274
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337069908
75,970.00
20-09-2022
เงินโอน
275
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337084411
32,578.29
20-09-2022
เงินโอน
276
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337084139
28,012.60
20-09-2022
เงินโอน
277
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จำกัด
5448510117
11,556.00
20-09-2022
เงินโอน
278
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448513844
28,890.00
20-09-2022
เงินโอน
279
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
T6508/10927
11,008.00
20-09-2022
เงินโอน
280
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด
T6507/12756
1,200.00
20-09-2022
เงินโอน
281
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310115845
28,151.70
20-09-2022
เงินโอน
282
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310156205
9,469.50
20-09-2022
เงินโอน
283
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310192956
19,645.20
20-09-2022
เงินโอน
284
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310057771
8,089.20
20-09-2022
เงินโอน
285
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169813966
4,696.30
20-09-2022
เงินโอน
286
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310175158
18,297.00
20-09-2022
เงินโอน
287
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310086057
20,330.00
20-09-2022
เงินโอน
288
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310097946
16,589.28
20-09-2022
เงินโอน
289
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310114155
18,190.00
20-09-2022
เงินโอน
290
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310148660
11,085.20
20-09-2022
เงินโอน
291
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310073170
26,263.50
20-09-2022
เงินโอน
292
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310114303
3,338.40
20-09-2022
เงินโอน
293
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310116229
5,136.00
20-09-2022
เงินโอน
294
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310148062
67,859.40
20-09-2022
เงินโอน
295
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310156980
1,728.05
20-09-2022
เงินโอน
296
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310109345
14,098.32
20-09-2022
เงินโอน
297
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310192287
26,482.50
20-09-2022
เงินโอน
298
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310108640
26,610.90
20-09-2022
เงินโอน
299
มฟล.
เงินรับบริจาค 1-31 ก.ค 65
3,604.00
20-09-2022
เงินโอน
300
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ID Code 706/2565
400.00
27-09-2022
เงินโอน
301
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020060588
3,750.00
27-09-2022
เงินโอน
302
องค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคเหนือ)
3020060205
31,008.30
27-09-2022
เงินโอน
303
องค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคเหนือ)
3020060752
1,500.00
27-09-2022
เงินโอน
304
องค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคเหนือ)
3020060206
1,198.40
27-09-2022
เงินโอน
305
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020060354
56,457.73
27-09-2022
เงินโอน
306
องค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคเหนือ)
3020060689, 3020060690
88,927.76
27-09-2022
เงินโอน
307
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.65/13073
750.00
27-09-2022
เงินโอน
308
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.65/13099
3,850.00
27-09-2022
เงินโอน
309
มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย ศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์
190/2565
8,300.00
27-09-2022
เงินโอน
310
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วนาศรม)
65-898
1,290.00
27-09-2022
เงินโอน
311
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
651087637
27,300.00
27-09-2022
เงินโอน
312
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
102220800857
15,000.00
27-09-2022
เงินโอน
313
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/2203339
79,710.00
27-09-2022
เงินโอน
314
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV22-38169
16,874.00
27-09-2022
เงินโอน
315
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310827401157
78,645.00
27-09-2022
เงินโอน
316
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2080790
5,130.00
27-09-2022
เงินโอน
317
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2080789
3,000.00
27-09-2022
เงินโอน
318
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2022080426
48,519.15
27-09-2022
เงินโอน
319
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
8220801086
1,380.00
27-09-2022
เงินโอน
320
บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
310827401985
27,500.00
27-09-2022
เงินโอน
321
บริษัท ชยวี กรุ๊ป จำกัด
INV2022-07001
1,780,000.00
10068454
28-09-2022
เช็ค
322
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6508095
20,375.00
27-09-2022
เงินโอน
323
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6508061
9,220.00
27-09-2022
เงินโอน
324
บริษัท เค เอส ซายน์ กรุ๊ป จำกัด
IV6508062
62,893.50
27-09-2022
เงินโอน
325
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310146930
95,625.90
27-09-2022
เงินโอน
326
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310120869
7,768.20
27-09-2022
เงินโอน
327
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5337067435
218,922.00
27-09-2022
เงินโอน
328
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-47329
12,510.00
27-09-2022
เงินโอน
329
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2022072326
12,840.00
27-09-2022
เงินโอน
330
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
INV-L-IM\2022073257
13,910.00
27-09-2022
เงินโอน
331
บจก.พานิช 1988
AN6501687, AN6501598
67,000.00
27-09-2022
เงินโอน
332
บริษัท กิบไทย จำกัด
SX6508000659
7,490.00
27-09-2022
เงินโอน
333
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220802200
52,162.50
27-09-2022
เงินโอน
334
หจก.ฮิมกี่วัสดุภัณฑ์
423/21145
5,540.00
27-09-2022
เงินโอน
335
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
253544
3,040.00
27-09-2022
เงินโอน
336
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
253173
3,400.00
27-09-2022
เงินโอน
337
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1996) จำกัด
VIV122071912
3,520.00
27-09-2022
เงินโอน
338
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
8220801088
8,050.00
27-09-2022
เงินโอน
339
บจก.ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง
RC0122080534
5,390.00
27-09-2022
เงินโอน
340
หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย
205/10204
1,456.00
27-09-2022
เงินโอน
341
บจก.เมดิกา แพ็คกิ้ง
IVM-20550
16,100.00
27-09-2022
เงินโอน
342
บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด
100346910
7,062.00
27-09-2022
เงินโอน
343
บริษัท เมดิทอป จำกัด
1449269
87,000.00
27-09-2022
เงินโอน
344
บจก.ยอดเหนือปิโตรเลียม
B365005981
107,370.00
27-09-2022
เงินโอน
345
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
8220829357
3,000.00
27-09-2022
เงินโอน
346
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
8220801603, 8220804607
4,730.00
27-09-2022
เงินโอน
347
บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จำกัด
2208109
12,037.50
27-09-2022
เงินโอน
348
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
IV6508013
43,584.00
27-09-2022
เงินโอน
349
หจก.ศิริวัฒน์ 1445
2/15,2/16
34,174.00
27-09-2022
เงินโอน
350
หจก.ฮาร์ดแวร์ เซ็นเตอร์
06/030
6,000.00
27-09-2022
เงินโอน
351
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310205650
12,300.00
27-09-2022
เงินโอน
352
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310081702
48,150.00
27-09-2022
เงินโอน
353
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310205633
12,947.00
27-09-2022
เงินโอน
354
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310207702
13,370.00
27-09-2022
เงินโอน
355
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168872498
2,500.00
27-09-2022
เงินโอน
356
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1169741464
2,500.00
27-09-2022
เงินโอน
357
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169324276
2,500.00
27-09-2022
เงินโอน
358
บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด
5336462779A
2,600.00
27-09-2022
เงินโอน
359
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336717543A
2,600.00
27-09-2022
เงินโอน
360
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336726556
13,054.00
27-09-2022
เงินโอน
361
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336734545
14,980.00
27-09-2022
เงินโอน
362
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651086485
43,520.00
27-09-2022
เงินโอน
363
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651086484
37,758.00
27-09-2022
เงินโอน
364
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6531729
4,250.00
27-09-2022
เงินโอน
365
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6532181
6,310.00
27-09-2022
เงินโอน
366
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
102220801234
5,520.00
27-09-2022
เงินโอน
367
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
8370509842,8370510379
82,100.00
27-09-2022
เงินโอน
368
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
8370513093
321.00
27-09-2022
เงินโอน
369
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/2203459
1,700.00
27-09-2022
เงินโอน
370
บริษัท เอฟ.ซี.พี.จำกัด
1052208000466
4,350.00
27-09-2022
เงินโอน
371
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
IV6508304
12,500.00
27-09-2022
เงินโอน
372
บริษัท ยูนิซัน จำกัด
101220702658
2,469.50
27-09-2022
เงินโอน
373
บจก.ซีเมดิค
IVZ6508-0186
400,000.00
27-09-2022
เงินโอน
374
บจก.ซีเมดิค
IVZ6508-1005
200,000.00
27-09-2022
เงินโอน
375
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1996) จำกัด
VIV122060932
2,475.00
27-09-2022
เงินโอน
376
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
22N29472
5,000.00
27-09-2022
เงินโอน
377
หจก.เชียงรายสุวรรณการค้า
BL2022070031, BL2022080038
42,375.00
27-09-2022
เงินโอน
378
บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982) จำกัด
PIS220815-046
17,500.00
27-09-2022
เงินโอน
379
บจก.ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)
CRVM6508068
49,725.00
27-09-2022
เงินโอน
380
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
4183041626
2,490.00
27-09-2022
เงินโอน
381
บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
4183041625
2,490.00
27-09-2022
เงินโอน
382
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
IV6504-00178
7,600.00
27-09-2022
เงินโอน
383
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น
IV6504-00182
7,600.00
27-09-2022
เงินโอน
384
บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด
6504-69785
6,000.00
27-09-2022
เงินโอน
385
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
B26508142
3,413.30
27-09-2022
เงินโอน
386
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
MB22/2817
3,049.50
27-09-2022
เงินโอน
387
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
MB22/3198
4,815.00
27-09-2022
เงินโอน
388
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
MB22/3131
6,227.40
27-09-2022
เงินโอน
389
บริษัท ออดิเมด จำกัด
31709
13,500.00
27-09-2022
เงินโอน
390
บริษัท ออดิเมด จำกัด
31724
13,500.00
27-09-2022
เงินโอน
391
บริษัท ออดิเมด จำกัด
31717
13,500.00
27-09-2022
เงินโอน
392
บริษัท ออดิเมด จำกัด
13,500.00
01-01-1970
ไม่ระบุ
393
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169741478
2,500.00
27-09-2022
เงินโอน
394
บริษัท ดีสแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448478470
144,000.00
27-09-2022
เงินโอน
395
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลล์ (1979) จำกัด
T6508/20120
3,050.00
27-09-2022
เงินโอน
396
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
105220800369
27,560.00
27-09-2022
เงินโอน
397
หจก.รวมสินชื่นชอบ การเกษตร
RSC-V01580
23,500.00
27-09-2022
เงินโอน
398
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1220802201
11,737.90
27-09-2022
เงินโอน
399
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
65038361
34,240.00
27-09-2022
เงินโอน
400
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
65038391
9,004.05
27-09-2022
เงินโอน
401
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
8220801497,8220801585
44,580.00
27-09-2022
เงินโอน
402
นายกิตติพงษ์
SD650700088/1
85,044.00
27-09-2022
เงินโอน
403
นายชนะ ธิโนชัย
คืนเงินผู้ป่วย
2,000.00
27-09-2022
เงินโอน
404
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
PIN2223748
5,024.00
29-09-2022
เงินโอน
405
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จำกัด
IVC-22080242
2,975.00
29-09-2022
เงินโอน
406
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
B36505021
4,494.00
29-09-2022
เงินโอน
407
บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
IV65/4536
154,080.00
29-09-2022
เงินโอน
408
บริษัท โซโคเมด ยูพีเอส จำกัด
322014520
74,900.00
29-09-2022
เงินโอน
409
นายนราธิป กิจจาธิป(ร้าน ที เอ็ม ฟาร์มา)
IV6500567
15,000.00
29-09-2022
เงินโอน
410
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ID Code 749/2565
1,700.00
29-09-2022
เงินโอน
411
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6/1400091/2565 (ค่าบริการเก็บขยะ เดือน มิย 65)
66,209.00
29-09-2022
เงินโอน
412
บริษัท เพอเฟ็ค เน็ทเวิค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
IV2022/488
1,210,000.00
28-09-2022
เช็ค
413
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6050061894-5
3,120,000.00
28-09-2022
เงินโอน
414
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337080247
38,520.00
29-09-2022
เงินโอน
415
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336902195
10,486.00
29-09-2022
เงินโอน
416
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-51758
96,000.00
29-09-2022
เงินโอน
417
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI22-51759
31,178.00
29-09-2022
เงินโอน
418
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
IV-650013142
3,480.00
29-09-2022
เงินโอน
419
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด
SI22-17140
6,700.00
29-09-2022
เงินโอน
420
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU2080353
20,000.00
29-09-2022
เงินโอน
421
บจก.ปรฉัตร
752/37565, 66, 67
4,560.00
29-09-2022
เงินโอน
422
บจก.ปรฉัตร
752/37568, 69, 70, 71
6,320.00
29-09-2022
เงินโอน
423
นายกิตติพงษ์
งวดที่ 2 (16-31 ส.ค.65)
83,718.00
29-09-2022
เงินโอน
424
หจก.เชียงรายเทคโนคอม
30865/0056
11,860.00
29-09-2022
เงินโอน
425
บจก.สยามแม็คโคร
งวดที่2 (16-31 พ.ค.65)
61,945.50
29-09-2022
เงินโอน
426
บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
IV6506-00585
7,600.00
29-09-2022
เงินโอน
427
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IS6500125508
1,400.00
29-09-2022
เงินโอน
428
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IS6500132417
2,232.00
29-09-2022
เงินโอน
429
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IS6500157906
1,800.00
29-09-2022
เงินโอน
430
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IS6500100883
11,160.00
29-09-2022
เงินโอน
431
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
IS6500157904
1,400.00
29-09-2022
เงินโอน
432
บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด
MB22/2993
6,420.00
29-09-2022
เงินโอน
433
บจก.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
IN422003913
10,100.00
29-09-2022
เงินโอน
434
บจก.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
IN422002815
4,750.00
29-09-2022
เงินโอน
435
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการน้ำดื่มลานดาว)
19/0927, 0932, 0935, 0949, 0940, 0945
2,870.00
29-09-2022
เงินโอน
436
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (วนาศรม)
65-927
2,150.00
29-09-2022
เงินโอน
437
งานทรัพยากรบุคคล
7732/628
564.00
29-09-2022
เงินโอน
438
งานทรัพยากรบุคคล
7732/629
840.00
29-09-2022
เงินโอน
439
ทันตแพทย์
7714/2039
15,005.00
29-09-2022
เงินโอน
440
บริษัท เนพโฟรเมด จำกัด
2990383042-01,2990513386-01, 299056319501,299061485001
184,100.00
29-09-2022
เงินโอน
441
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช.65/10830
23,490.00
29-09-2022
เงินโอน
442
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1
015240/230865
1,200.00
29-09-2022
เงินโอน
443
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6508181
22,700.00
29-09-2022
เงินโอน
444
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1310266291
75,000.00
29-09-2022
เงินโอน
445
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336031940
50,183.00
29-09-2022
เงินโอน
446
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5336943267A
2,600.00
29-09-2022
เงินโอน
447
บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
5448521132
464,000.00
29-09-2022
เงินโอน
448
บจก.พานิช 1988
AN6501507,AN6501562,AN6501644
121,176.00
29-09-2022
เงินโอน
449
หจก.รวมสินชื่นชอบ การเกษตร
RSC-NV01146
30,030.00
29-09-2022
เงินโอน
450
บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992)
IV650900042
329,500.00
29-09-2022
เงินโอน
451
บริษัท เอส เอ็ม เจ อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด
06690,06688,06689
280,875.00
29-09-2022
เงินโอน
452
หจก.ศิริวัฒน์ 1445
2/37
5,400.00
29-09-2022
เงินโอน
453
บริษัท เชฟคอน อินสเปคชั่น จำกัด
SICQUO2022-08018
210,000.00
29-09-2022
เงินโอน
454
บจก.อีทเวลล์
65IN/1650423
4,066.00
29-09-2022
เงินโอน
455
บจก.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
IN422004670
123,000.00
29-09-2022
เงินโอน
456
บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
KS651449
854,733.00
29-09-2022
เงินโอน
457
บริษัท พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ จำกัด
IK0000197, IK0000196
87,050.00
29-09-2022
เงินโอน
458
บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
65034475, 65038263
70,000.00
29-09-2022
เงินโอน
459
หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6507/0238, ILV6507/0239
3,390.00
29-09-2022
เงินโอน
460
บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
IV6508-1487
155,800.00
29-09-2022
เงินโอน
461
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา โอสถ
cd65/1294
44,550.00
29-09-2022
เงินโอน
462
บจก.แนชเชอเริล มีเดีย
650/2132, 650/1963
115,000.00
29-09-2022
เงินโอน
463
งานทรัพยากรบุคคล
7732/666
1,110.00
29-09-2022
เงินโอน
464
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/643
4,166.00
29-09-2022
เงินโอน
465
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310233226
31,714.80
11-10-2022
เงินโอน
466
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310238365
14,098.32
11-10-2022
เงินโอน
467
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310232900
88,836.75
11-10-2022
เงินโอน
468
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310233660
2,157.12
11-10-2022
เงินโอน
469
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310253955
24,995.20
11-10-2022
เงินโอน
470
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310248298
77,040.00
11-10-2022
เงินโอน
471
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310248465
4,080.00
11-10-2022
เงินโอน
472
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310224777
46,759.00
11-10-2022
เงินโอน
473
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310249118
3,167.20
11-10-2022
เงินโอน
474
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310286706
41,473.20
11-10-2022
เงินโอน
475
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310289883
85,600.00
11-10-2022
เงินโอน
476
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310289883
2,407.50
11-10-2022
เงินโอน
477
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310282471
77,040.00
11-10-2022
เงินโอน
478
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310277266
5,992.00
11-10-2022
เงินโอน
479
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310223965
9,255.00
11-10-2022
เงินโอน
480
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310157985
79,287.00
11-10-2022
เงินโอน
481
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1310253860
58,357.80
11-10-2022
เงินโอน
482
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310223958
58,850.00
11-10-2022
เงินโอน
483
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310204655, 1310231500
19,046.00
11-10-2022
เงินโอน
484
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310206277
31,201.20
11-10-2022
เงินโอน
485
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310195708
88,382.00
11-10-2022
เงินโอน
486
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310185536
48,150.00
11-10-2022
เงินโอน
487
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310188257
14,400.00
11-10-2022
เงินโอน
488
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310201587
82,764.50
11-10-2022
เงินโอน
489
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310207900
6,548.40
11-10-2022
เงินโอน
490
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310188813
2,889.00
11-10-2022
เงินโอน
491
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310185005
17,976.00
11-10-2022
เงินโอน
492
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169324298
2,500.00
11-10-2022
เงินโอน
493
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169324306
2,500.00
11-10-2022
เงินโอน
494
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169475098
2,500.00
11-10-2022
เงินโอน
495
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169324289
2,500.00
11-10-2022
เงินโอน
496
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1169066317
2,500.00
11-10-2022
เงินโอน
497
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1310290788
331,500.00
11-10-2022
เงินโอน
498
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310163003
40,660.00
11-10-2022
เงินโอน
499
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310206704
130,968.00
11-10-2022
เงินโอน
500
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310201142
124,162.80
11-10-2022
เงินโอน
501
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310224316
3,000.72
11-10-2022
เงินโอน
502
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310223592
46,224.00
11-10-2022
เงินโอน
503
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310229363
4,751.50
11-10-2022
เงินโอน
504
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1310248318
1,104.83
11-10-2022
เงินโอน
505
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
533717966
30,388.00
11-10-2022
เงินโอน
506
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337019698
42,800.00
11-10-2022
เงินโอน
507
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337138926A
128,400.00
11-10-2022
เงินโอน
508
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5337184494
7,490.00
11-10-2022
เงินโอน
509
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337206208
6,099.00
11-10-2022
เงินโอน
510
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5337138273
8,025.00
11-10-2022
เงินโอน
511
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337184470
6,848.00
11-10-2022
เงินโอน
512
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337117313
57,780.00
11-10-2022
เงินโอน
513
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337080251
16,050.00
11-10-2022
เงินโอน
514
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337142963
7,276.00
11-10-2022
เงินโอน
515
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337119638
12,840.00
11-10-2022
เงินโอน
516
บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5337113618
14,980.00
11-10-2022
เงินโอน
517
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5337203406
96,300.00
11-10-2022
เงินโอน
518
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6509047
488,700.00
11-10-2022
เงินโอน
519
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6509048
453,800.00
11-10-2022
เงินโอน
520
บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป
IV6509046
45,000.00
11-10-2022
เงินโอน
521
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651093229
5,829.00
11-10-2022
เงินโอน
522
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651088573
33,850.00
11-10-2022
เงินโอน
523
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651088881
27,939.00
11-10-2022
เงินโอน
524
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651088366
17,268.00
11-10-2022
เงินโอน
525
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
651089145
21,970.00
11-10-2022
เงินโอน
526
บจก.โพส เฮลท์ แคร์
220811766
6,000.00
11-10-2022
เงินโอน
527
บจก.โพส เฮลท์ แคร์
220811274
3,900.00
11-10-2022
เงินโอน
528
บจก.โฟร์ดี ซัพพลาย
IN-202209108
7,500.00
11-10-2022
เงินโอน
529
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
IV6509007
145,800.00
11-10-2022
เงินโอน
530
หจก.เวชสิน
IV6500641
23,245.00
11-10-2022
เงินโอน
531
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI24/2203506
2,451.00
11-10-2022
เงินโอน
532
บริษัท โซวิค จำกัด
134637
585,000.00
11-10-2022
เงินโอน
533
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด
IV6508751
69,000.00
11-10-2022
เงินโอน
534
บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จำกัด
31i22036363
3,000.00
11-10-2022
เงินโอน
535
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
65042167
47,936.00
11-10-2022
เงินโอน
536
บจก.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
65036924
98,000.00
11-10-2022
เงินโอน
537
บจก.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
IV6509-0456
4,685.00
11-10-2022
เงินโอน
538
บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้
656180
16,000.00
11-10-2022
เงินโอน
539
บจก.แอสเซ้นท์ เมดิคอล
IV6501878
16,720.00
11-10-2022
เงินโอน
540
บจก.เมดดิก้า
INV2208192
64,800.00
11-10-2022
เงินโอน
541
บจก.อี-ไซเมด
Iv6500408
13,000.00
11-10-2022
เงินโอน
542
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
22N29471
10,340.00
11-10-2022
เงินโอน
543
หจก.เชียงราย ไฟร์ แอนด์ เรซคิว 2017
7/2565/001
16,500.00
11-10-2022
เงินโอน
544
บจก.เอเอสไซน์
65.1167
25,852.00
11-10-2022
เงินโอน
545
บจก.สยามแบตอิเลคทรอนิคส์
75127
99,777.50
11-10-2022
เงินโอน
546
นายพีรพนธ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ (ร้านเอ็นเอสพีซัพพลาย)
8/367
74,250.00
11-10-2022
เงินโอน

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค ด้วยตนเอง
     - ใบเสร็จรับเงิน
     - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
     - ใบเสร็จรับเงิน
     - หนังสือมอบอำนาจ
     - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : งานการเงิน​ ชั้น​ 3 อาคารศูนย์​การแพทย์​   โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 วัน พุธ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค/เงินโอน ที่เบอร์ 053-914-036,053-914-046,053-914-187
กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร