กลับสู่หน้าหลัก รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค ข้อมูล ณ วันที่ 03-12-2021

แจ้งเพื่อทราบ


โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

ทุกวัน พุธ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.

ลำดับที่ บริษัท /ร้านค้า/บุคลากร INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค วันที่จ่าย สถานที่รับเช็ค ประเภทการจ่าย
1
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
(310817400403)
12,500.00
10062785
08-09-2021
เช็ค
2
บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
50084889
94,500.00
10062795
20-10-2021
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร
เช็ค
3
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310817401456
50,000.00
10062801
29-09-2021
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร
เช็ค
4
บริษัท โซวิค จำกัด
127557
2,225,000.00
10062803
22-09-2021
เช็ค
5
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
318017403682
98,800.00
10062823
20-10-2021
เช็ค
6
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310817403779
100,000.00
20-10-2021
เช็ค
7
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310817403237
6,200.00
20-10-2021
เช็ค
8
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310817403285
12,754.40
20-10-2021
เช็ค
9
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด(มหาชน)
5016354
1,500,000.00
10062833
27-10-2021
เช็ค
10
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด(มหาชน)
5016353
2,000,000.00
10062833
27-10-2021
เช็ค
11
บริษัท อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6409/0429, ILV6409/0473
34,190.00
24-11-2021
เงินโอน
12
บจก.บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)
5159631877A
24,000.10
10062835
27-10-2021
เช็ค
13
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310917400146
10,800.00
10062837
27-10-2021
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร
เช็ค
14
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310917400962
4,320.00
10062838
27-10-2021
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพมหานคร
เช็ค
15
บริษัท โอลิมปัส ประเทศไทย จำกัด
64-0490032641
3,450,000.00
10062848
27-10-2021
เช็ค
16
บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
64-IV0041596
3,999,000.00
10062844
27-10-2021
เช็ค
17
บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จำกัด
ORN21-04036
1,926.00
10062842
27-10-2021
เช็ค
18
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310917400621
7,210.00
10062841
27-10-2021
เช็ค
19
บริษัท โอไรออน ฟาร์มา ไทย จำกัด
ORN21-03991
38,306.00
10062842
27-10-2021
เช็ค
20
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310717400199
62,400.00
20-10-2021
เช็ค
21
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310717400212
3,040.00
20-10-2021
เช็ค
22
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
310617402680
31,920.00
20-10-2021
เช็ค
23
บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด
8103013538
5,300,000.00
10062851
03-11-2021
รพศ.มฟล.
เช็ค
24
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด
5334754377A
128,400.00
10062863
10-11-2021
รพศ.มฟล.
เช็ค
25
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448297402
85,600.00
10062862
10-11-2021
รพศ.มฟล.
เช็ค
26
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
SI-CMG-2110001
3,270,000.00
24-11-2021
เช็ค
27
บจก.เบทเทอร์ไลฟ์
IV6409001
3,378,220.00
10062864
24-11-2021
เช็ค
28
บจก.เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท
IV 640829
237,000.00
24-11-2021
เงินโอน
29
บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
INV2110-04
97,370.00
24-11-2021
เงินโอน
30
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชร0032.101.2/10787
17,705.50
24-11-2021
เงินโอน
31
โรงพยาบาลเทิง
ชร0032.3/1777
86.00
24-11-2021
เงินโอน
32
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.แพร่ มาร์เก็ตติ้ง
BL064091
987,500.00
24-11-2021
เงินโอน
33
นางสาวณัฐธิดา ยอดทอง
450.00
24-11-2021
เงินโอน
34
บจก.ไอแคร์ เมดิคัล
BL64-08/604
468,000.00
24-11-2021
เงินโอน
35
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168317098
23,949.81
24-11-2021
เงินโอน
36
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168321131
8,329.50
24-11-2021
เงินโอน
37
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168332478
2,354.00
24-11-2021
เงินโอน
38
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168340588
30,109.80
24-11-2021
เงินโอน
39
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335045563
22,544.90
24-11-2021
เงินโอน
40
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335063336
6,420.00
24-11-2021
เงินโอน
41
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335046256
11,222.16
24-11-2021
เงินโอน
42
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335046372
71,181.75
24-11-2021
เงินโอน
43
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
641120832
27,073.00
24-11-2021
เงินโอน
44
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
106211000207
21,450.00
24-11-2021
เงินโอน
45
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV21-4021
8,827.50
24-11-2021
เงินโอน
46
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1064022251
3,852.00
24-11-2021
เงินโอน
47
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
21IN08102120
16,020.00
24-11-2021
เงินโอน
48
หจก.เชียงรายสุวรรณการค้า
BL2021090026
11,952.00
24-11-2021
เงินโอน
49
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชร0032.101.2/18520
26,280.00
24-11-2021
เงินโอน
50
สภากาชาดไทย
651119/00054
11,560.00
24-11-2021
เงินโอน
51
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7714/2422
12,897.00
26-11-2021
เงินโอน
52
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
6406118
8,715.00
30-11-2021
เงินโอน
53
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
6406118
8,715.00
30-11-2021
เงินโอน
54
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
6406118
8,715.00
30-11-2021
เงินโอน
55
บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จำกัด
IVC-21100517
1,780.00
30-11-2021
เงินโอน
56
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
821103146
4,000.00
30-11-2021
เงินโอน
57
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
8211036140
6,960.00
30-11-2021
เงินโอน
58
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญแสงการไฟฟ้า (2016)
DS256409/00095
32,665.00
30-11-2021
เงินโอน
59
บจก.คาร์ล ไซส์ส
4183037257
150,000.00
30-11-2021
เงินโอน
60
บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จำกัด
6405981
100,000.00
30-11-2021
เงินโอน
61
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
CI0001/64100550
1,620.00
30-11-2021
เงินโอน
62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวัฒน์ 1445
2/46
5,600.00
30-11-2021
เงินโอน
63
บริษัท นิปโป โซลูชั่น (ไทยแลนด์)จำกัด
INV2021090056
16,800.00
30-11-2021
เงินโอน
64
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168330873
252,263.20
30-11-2021
เงินโอน
65
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI21-58378
11,940.00
30-11-2021
เงินโอน
66
บจก. โพส เฮลท์ แคร์
77995
90,250.00
30-11-2021
เงินโอน
67
บริษัท พานิช 1988 จำกัด
AN6401163,AN6401184,AN6401278,AN6401360,AN6401382,AN6401418,AN6401453
267,600.00
30-11-2021
เงินโอน
68
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด
SI21-1811
18,700.00
30-11-2021
เงินโอน
69
บจก.เมดิทอป
1438896
7,500.00
30-11-2021
เงินโอน
70
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด
M6410-0037
480,000.00
30-11-2021
เงินโอน
71
บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์
RM6402236
50,000.00
30-11-2021
เงินโอน
72
บจก.โซวิค
129078
76,000.00
30-11-2021
เงินโอน
73
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
SIN2110-00345
24,203.40
30-11-2021
เงินโอน
74
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2021100602
7,225.00
30-11-2021
เงินโอน
75
บจก.ออโธพีเซีย
IV-2110026
209,100.00
30-11-2021
เงินโอน
76
บจก.เมดดิก้า
INV2109137
4,800.00
30-11-2021
เงินโอน
77
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335048602
67,495.60
30-11-2021
เงินโอน
78
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335019022
2,018.02
30-11-2021
เงินโอน
79
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335045544
5,694.54
30-11-2021
เงินโอน
80
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335059860
11,427.60
30-11-2021
เงินโอน
81
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335022397
149,265.00
30-11-2021
เงินโอน
82
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5334908254
93,090.00
30-11-2021
เงินโอน
83
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5334908743
3,210.00
30-11-2021
เงินโอน
84
บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
5334889916A
128,400.00
30-11-2021
เงินโอน
85
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335081516
15,399.44
30-11-2021
เงินโอน
86
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335069313
15,194.00
30-11-2021
เงินโอน
87
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335068724
2,533.76
30-11-2021
เงินโอน
88
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448316141
19,260.00
30-11-2021
เงินโอน
89
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448315830
9,630.00
30-11-2021
เงินโอน
90
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448316838
17,655.00
30-11-2021
เงินโอน
91
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด(มหาชน)
IV641002661
39,140.00
01-12-2021
เงินโอน
92
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168245059
2,354.00
01-12-2021
เงินโอน
93
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168267983
7,040.60
01-12-2021
เงินโอน
94
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่
707956
13,250.00
01-12-2021
เงินโอน
95
บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด
01-GM-1-2-2-2021015950
4,815.00
01-12-2021
เงินโอน
96
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
21102409
5,400.00
01-12-2021
เงินโอน
97
บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จำกัด
212141343
3,070.00
01-12-2021
เงินโอน
98
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
C167654
2,314.00
01-12-2021
เงินโอน
99
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1996) จำกัด
VIV121101463
4,650.00
01-12-2021
เงินโอน
100
หจก.โปรเสิร์ท ซัพพลาย
167/8650
85,430.00
01-12-2021
เงินโอน
101
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเสิร์ทซัพพลาย
167/8612
399,000.00
01-12-2021
เงินโอน
102
บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์ เรชั่น จำกัด
IV6410-1290
9,478.56
01-12-2021
เงินโอน
103
หจก.พรรษาเวชภัณฑ์
IV64010-228
158,000.00
01-12-2021
เงินโอน
104
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048463
11,984.00
01-12-2021
เงินโอน
105
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020047983
2,889.00
01-12-2021
เงินโอน
106
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เควีซีคอมพิวเตอร์
6410020
40,760.00
01-12-2021
เงินโอน
107
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
CI0001/64100003
1,400.00
01-12-2021
เงินโอน
108
หจก.ศิริวัฒน์ 1445
2/47
26,970.00
01-12-2021
เงินโอน
109
บริษัท สุรนารีแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
IV.001120
440,000.00
01-12-2021
เงินโอน
110
นายชยพล วิฑูรย์ (ร้าน พี พี การค้า)
030/2564,034/2564,038/2564
21,888.00
01-12-2021
เงินโอน
111
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448318537
2,279.10
02-12-2021
เงินโอน
112
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
SI14/2122189
26,725.00
02-12-2021
เงินโอน
113
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
9110330838
7,126.20
02-12-2021
เงินโอน
114
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
24219
675,000.00
03-12-2021
เงินโอน
115
บริษัท นิวทรีพรีม จำกัด
IV2021-08-0617
3,600.00
03-12-2021
เงินโอน
116
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1168314551
97,263.00
03-12-2021
เงินโอน
117
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด
DS01256409/0553,0585
173,200.00
03-12-2021
เงินโอน
118
งานพยาธิวิทยา
4,200.00
03-12-2021
เงินโอน
119
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
32,500.00
07-12-2021
เงินโอน
120
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
32,500.00
07-12-2021
เงินโอน
121
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1167667403,1167612926,1167545809
67,000.00
07-12-2021
เงินโอน
122
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5333296915,89699,89700,96828A,319004
81,504.00
07-12-2021
เงินโอน
123
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5333915775,5334413656A
157,500.00
07-12-2021
เงินโอน
124
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายที ดีไซน์
0060/0052
16,060.70
07-12-2021
เงินโอน
125
นางกัลยากร เหมืองทอง
008/2564
30,140.00
07-12-2021
เงินโอน
126
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชร0032.101.2/15344
22,259.00
07-12-2021
เงินโอน
127
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335062361
72,317.02
08-12-2021
เงินโอน
128
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335068570
4,815.00
08-12-2021
เงินโอน
129
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335112028
5,542.60
08-12-2021
เงินโอน
130
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448316775
23,005.00
08-12-2021
เงินโอน
131
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
641122213
20,775.00
08-12-2021
เงินโอน
132
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
106211000211
15,400.00
08-12-2021
เงินโอน
133
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
IV2109044
49,000.00
08-12-2021
เงินโอน
134
บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
2564/1455
40,500.00
08-12-2021
เงินโอน
135
บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
2564/1457
12,000.00
08-12-2021
เงินโอน
136
บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
2564/1460
112,000.00
08-12-2021
เงินโอน
137
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
211000715
2,060.00
08-12-2021
เงินโอน
138
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU1101135
2,770.00
08-12-2021
เงินโอน
139
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
64346514
1,300.00
08-12-2021
เงินโอน
140
บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด
INV64-0583
25,000.00
08-12-2021
เงินโอน
141
บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด
INV64-0582
6,000.00
08-12-2021
เงินโอน
142
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048193
68,694.00
08-12-2021
เงินโอน
143
นภัสภรณ์ ทองนาค
1,708.00
08-12-2021
เงินโอน
144
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงการไฟฟ้า (2016)
DS256410/00080
41,640.00
08-12-2021
เงินโอน
145
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด
6410044
198,000.00
08-12-2021
เงินโอน
146
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 326 โฮมวัสดุภัณฑ์
IV64/00979
29,860.00
08-12-2021
เงินโอน
147
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 326 โฮมวัสดุภัณฑ์
IV64/00980
9,735.00
08-12-2021
เงินโอน
148
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 326 โฮมวัสดุภัณฑ์
IV64/00976
38,293.00
08-12-2021
เงินโอน
149
บริษัท กรีนโซลูชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
IV6411-001
42,372.00
08-12-2021
เงินโอน
150
นายชยพล วิฑูรย์ (ร้าน พี พี การค้า)
033/2564,040/2564
62,500.00
08-12-2021
เงินโอน
151
บริษัท กู๊ด แอนด์ เกรท พลัส จำกัด
IV64102802
690,000.00
08-12-2021
เงินโอน
152
บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด
5335108825
5,360,000.00
10062885
15-12-2021
รพศ.มฟล.
เช็ค
153
บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด
IV0004881
1,595,000.00
10062886
15-12-2021
รพศ.มฟล.
เช็ค
154
บริษัท เกตช์ เฮลท์แคร์ จำกัด
H-21/00563
3,458,000.00
10062888
15-12-2021
รพศ.มฟล.
เช็ค
155
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
SMCC641100104
3,400,000.00
10062883
15-12-2021
เช็ค
156
บริษัท กู้ด แอนด์ เกรท พลัส จำกัด
IV64102801
1,596,000.00
10062884
15-12-2021
เช็ค
157
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
311017401539
127,500.00
10062882
15-12-2021
เช็ค
158
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
311017402615
3,720.00
10062882
15-12-2021
เช็ค
159
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
311117400100
38,000.00
10062882
15-12-2021
เช็ค
160
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168317093
88,275.00
09-12-2021
เงินโอน
161
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168331093
28,162.40
09-12-2021
เงินโอน
162
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
116834661
5,826.15
09-12-2021
เงินโอน
163
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335059059
142,663.10
09-12-2021
เงินโอน
164
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335069073A
111,652.80
09-12-2021
เงินโอน
165
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448322751
4,922.00
09-12-2021
เงินโอน
166
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
IV-640022820
143,000.00
09-12-2021
เงินโอน
167
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
121100971
67,640.05
09-12-2021
เงินโอน
168
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
236122
3,100.00
09-12-2021
เงินโอน
169
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048611
10,555.00
09-12-2021
เงินโอน
170
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048610,3020048693
36,057.12
09-12-2021
เงินโอน
171
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048670
58,954.10
09-12-2021
เงินโอน
172
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168312998
20,972.00
13-12-2021
เงินโอน
173
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168297651
27,482.95
13-12-2021
เงินโอน
174
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168296595
2,400.00
13-12-2021
เงินโอน
175
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168321699
61,873.82
13-12-2021
เงินโอน
176
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168317078
38,239.66
13-12-2021
เงินโอน
177
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168331087
26,429.00
13-12-2021
เงินโอน
178
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168332366
63,986.00
13-12-2021
เงินโอน
179
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1168317103
27,734.40
13-12-2021
เงินโอน
180
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
307,800.00
13-12-2021
เงินโอน
181
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
641123775
6,495.00
13-12-2021
เงินโอน
182
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
641124074
2,945.00
13-12-2021
เงินโอน
183
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6442394
3,340.00
13-12-2021
เงินโอน
184
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชสิน
IV6400869
17,100.00
13-12-2021
เงินโอน
185
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1211009595
16,692.00
13-12-2021
เงินโอน
186
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
IU1101265
5,625.00
13-12-2021
เงินโอน
187
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป
ILV6410/0582
9,000.00
13-12-2021
เงินโอน
188
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
P-IV-2021100957
24,877.50
13-12-2021
เงินโอน
189
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/0802, 0957, 1039, 1019
45,311.50
13-12-2021
เงินโอน
190
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/1039
429.00
13-12-2021
เงินโอน
191
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7732/1019
429.00
13-12-2021
เงินโอน
192
คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7714/2445
11,705.00
13-12-2021
เงินโอน
193
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335020109
1,583.60
13-12-2021
เงินโอน
194
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335058655
29,532.00
13-12-2021
เงินโอน
195
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
5335056568A
490,000.00
13-12-2021
เงินโอน
196
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335142010
26,001.00
13-12-2021
เงินโอน
197
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335150507
11,222.16
13-12-2021
เงินโอน
198
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335150699
44,405.00
13-12-2021
เงินโอน
199
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335154103
10,593.00
13-12-2021
เงินโอน
200
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448323727
38,520.00
13-12-2021
เงินโอน
201
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI21-58377
56,780.00
13-12-2021
เงินโอน
202
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
IV-640022988
33,000.00
13-12-2021
เงินโอน
203
บริษัท มาสุ จำกัด
205652
2,400.00
13-12-2021
เงินโอน
204
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
S-10-0871/64
3,852.00
13-12-2021
เงินโอน
205
บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จำกัด
YW6430873
27,932.20
13-12-2021
เงินโอน
206
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
111071996
25,000.00
13-12-2021
เงินโอน
207
บริษัท ยูนิซัน จำกัด
101211002178
3,208.50
13-12-2021
เงินโอน
208
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048299,3020048371
25,093.89
13-12-2021
เงินโอน
209
องค์การเภสัชกรรม(สาขาภาคเหนือ)
3020048197,8198,8199
40,984.35
13-12-2021
เงินโอน
210
บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
1168189509,1168189871
45,000.00
14-12-2021
เงินโอน
211
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 32 รายการ
99,800.00
14-12-2021
เงินโอน
212
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
973152646,973152652,973153820,973153841,973158147,973157577, 973158364, 973153839
392,000.00
14-12-2021
เงินโอน
213
บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด
64/01714, 64/01726
57,710.00
14-12-2021
เงินโอน
214
บริษัท ฮอสปีเทค จำกัด
58790,58791,59011,59010
192,000.00
14-12-2021
เงินโอน
215
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
641126135
31,000.00
14-12-2021
เงินโอน
216
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ คอลอินดัสตรี้ จำกัด
641125575
9,180.00
14-12-2021
เงินโอน
217
บจก.โพส เฮลท์แคร์
79410
154,200.00
14-12-2021
เงินโอน
218
บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด
SI21-19215
10,420.00
14-12-2021
เงินโอน
219
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
IV6442860
10,800.00
14-12-2021
เงินโอน
220
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งภัทรากร ซัพพลาย
IV64/00303
25,322.00
14-12-2021
เงินโอน
221
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
8370435363
37,171.20
14-12-2021
เงินโอน
222
บริษัท เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด
01-GM1222021016789
5,200.20
14-12-2021
เงินโอน
223
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV21-42780
7,276.00
14-12-2021
เงินโอน
224
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
IV21-42183
9,533.70
14-12-2021
เงินโอน
225
บ.ศรีบุรินทร์การแพทย์ จก.
STM6410-152
47,478.00
14-12-2021
เงินโอน
226
บริษัท เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จำกัด
212142614
2,700.00
14-12-2021
เงินโอน
227
บจกทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
TRB06839/64
17,120.00
14-12-2021
เงินโอน
228
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
21IN08110502
16,400.00
14-12-2021
เงินโอน
229
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335132198
11,074.50
14-12-2021
เงินโอน
230
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335161337
5,542.60
14-12-2021
เงินโอน
231
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335129039
17,655.00
14-12-2021
เงินโอน
232
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335173110
288,300.80
14-12-2021
เงินโอน
233
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335133844
101,115.00
14-12-2021
เงินโอน
234
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335140290
4,494.00
14-12-2021
เงินโอน
235
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335182605
21,999.20
14-12-2021
เงินโอน
236
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335188143
25,680.00
14-12-2021
เงินโอน
237
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335051990
59,064.00
14-12-2021
เงินโอน
238
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335070534
40,660.00
14-12-2021
เงินโอน
239
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335189669
64,521.00
14-12-2021
เงินโอน
240
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335172047
4,815.00
14-12-2021
เงินโอน
241
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335151502
4,217.94
14-12-2021
เงินโอน
242
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5335133839
5,797.26
14-12-2021
เงินโอน
243
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448321884
3,852.00
14-12-2021
เงินโอน
244
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5448323836A
48,045.50
14-12-2021
เงินโอน
245
คลินิกทันตกรรม
7714/2501
13,490.00
14-12-2021
เงินโอน
246
คลินิกทันตกรรม
7714/2536
5,475.00
14-12-2021
เงินโอน
247
คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
7714/2614
11,950.00
14-12-2021
เงินโอน
248
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
SI21-61888
6,180.00
14-12-2021
เงินโอน
249
หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ จำกัด
IV6410006
162,766.45
14-12-2021
เงินโอน
250
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่
709716
1,900.00
14-12-2021
เงินโอน
251
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่
709375
18,550.00
14-12-2021
เงินโอน
252
บจก.สหแพทย์เภสัช
808013659
37,669.35
14-12-2021
เงินโอน
253
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด
3,605.00
14-12-2021
เงินโอน
254
บจก.แปซิฟิค เฮลท์แคร์(ไทยแลนด์)
64040405
179,500.00
14-12-2021
เงินโอน
255
บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด
IV6411-0591
97,500.00
14-12-2021
เงินโอน
256
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
64346881
1,000.00
14-12-2021
เงินโอน
257
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
64346880
2,600.00
14-12-2021
เงินโอน
258
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
SIN2111-00110
5,000.00
14-12-2021
เงินโอน
259
บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด
8211001438
30,180.00
14-12-2021
เงินโอน
260
โรงพยาบาลแม่สาย
ชร0032.301/4061,4614
325.00
14-12-2021
เงินโอน
261
โรงพยาบาลเชียงแสน
ชร0032.3/3882,4098
780.00
14-12-2021
เงินโอน
262
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
6406117
3,250.00
14-12-2021
เงินโอน
263
บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982) จำกัด
PIS211103-028
15,000.00
14-12-2021
เงินโอน
264
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
SIS211020-038
8,000.00
14-12-2021
เงินโอน
265
บริษัท เอสที ฟาร์เมติกส์ จำกัด
2111009
5,617.50
14-12-2021
เงินโอน
266
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด
IV6410246
3,600.00
14-12-2021
เงินโอน
267
บริษัท คิงส์วอเตอร์ 2017 จำกัด
KVV2021100005
46,680.00
14-12-2021
เงินโอน
268
บริษัท คาร์ลไซส์ส จำกัด
เวชภัณฑ์มิใช่ยา
27,390.00
14-12-2021
เงินโอน
269
บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
SEI6410047
13,000.00
14-12-2021
เงินโอน
270
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
CI0001/64110111
1,400.00
14-12-2021
เงินโอน
271
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีวายที ดีไซน์
0060/0053
10,530.00
14-12-2021
เงินโอน
272
บริษัท มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จำกัด
IV2107027,IV2107028
59,100.00
14-12-2021
เงินโอน
273
บริษัท มีแอนด์เอช (ไทยแลนด์) จำกัด
IV2107029
59,100.00
14-12-2021
เงินโอน
274
บริษัท นิวทรีพรีม จำกัด
IV2021-10-0998
10,200.00
14-12-2021
เงินโอน
275
บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จำกัด
21/0502
28,600.00
14-12-2021
เงินโอน
276
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
ชร 0032.3/2128,2335
3,666.00
14-12-2021
เงินโอน
277
โรงพยาบาลดอยหลวง
ชร 0032.301.11/1483,1692
1,818.00
14-12-2021
เงินโอน

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค ด้วยตนเอง
     - ใบเสร็จรับเงิน
     - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
     - ใบเสร็จรับเงิน
     - หนังสือมอบอำนาจ
     - หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : งานการเงิน​ ชั้น​ 3 อาคารศูนย์​การแพทย์​   โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 วัน พุธ เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-914-046
กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร